Vannleveranse fra åpen ferskvannskilde.

Våre beredskapsbiler er multifunksjons biler. Bilene er to større tidligere brannbiler, som hver har pumpe som gir 3000 liter vann i minuttet, i tillegg har de flere bærbare motorpumper og elektriske pumper med stor kapasitet. Alt utstyr er kompatibelt med brannvesenets pumper og slanger. Ved behov kan vi medbringe inntil nesten 2000 meter slanger beregnet på å pumpe rent vann. Slanger og pumper kan kloreres før leveranse av rent vann.

Vi har med oss all nødvendig strøm fra aggregater til å drifte egne 230V pumper, lys m.m. Vi kan legge ut slange fra åpen kilde og med trykkforsterkning underveis levere mellom 1000 og 1500 liter vann per minutt, litt avhengig av høydeforskjell fra vannkilde til leveringssted.

PGTN har lang erfaring med å hente vann fra åpne vannkilder eller fjerne uønsket overvann og pumpe dette over lengre strekninger. 

Restverdi beredskap.

Vi har utstyr for å kunne iverksette restverdi redning i større lokaliteter eller i flere bygninger samtidig med utstyr plassert i en bil. Vannpumper, vannsugere, avfuktere, og utstyr for rivning og luktsanering. Ved å ha mye utstyr plassert i en enhet, blir det både kostnads og ikke minst tidseffektivt. Nødvendig strøm til alt utstyret medbringes i innsatsbilen/tilhenger. Som eneste aktør kan vi produsere varmt vann og magasinere dette for bruk på stedet. Vannet kan varmes opp til rundt 60 grader, maks kapasitet er 8000 liter i løpet av 12 timer. Restverdiberedskapen inkluderer også flomberedskap. Maks vannevakueringskapasitet er ca 7000 liter/minuttet.


Akutte forurensninger.

PGTN gir spesial bistand ved akutte forurensninger 24/7 alle dager i året. Vi har spesialutrustet saneringsbiler som kan iverksette øyeblikkelig tiltak, for å begrense de miljømessige og økonomiske konsekvenser ved akutte utslipp. Om nødvendig kan bilen ta med seg en mobiloljeutskiller som har en kapasitet på 6000 liter forurenset vann i timen. Saneringsbilen har utstyr for å ta nødvendige prøver, gassmålingsutstyr, midler for å avgasse og dempe luktproblem.

Den mobile oljeutskilleren er den eneste av sitt slag i Skandinavia, den er spesialdesignet av vår egen sivilingeniør, og nettopp av den grunn har vi fått laget en multifunksjons verktøy. Vi har laget en utskiller som vil kunne ha en rekke funksjoner.


Mobil oljeutskiller med innebygde skimmere.

Den har to integrerte skimmere, som løpende konstant tømmer utskilleren for olje ut til egne eksterne tanker.

Utskilleren har sandfangkammer, to utskillerkammer med hver sin skimmer og et prøvetakningskammer.

Inngang er utstyr med norlås1, men kan endres til klo/storz/stuss. Hvert kammer har integrert varmekolbe innstikk for å hindre frost. I bunn av hvert kammer er det kuleventil for lettere rengjøring etter bruk. Utskilleren kan tilkobles saneringsbilens egen grovskimmer (Vakuum skimmer fra Allmaritim/Norên). Bil og utskiller medbringer i overkant av 500 meter slanger med norlås/klo, trykkforsterkningspumper i flere utgaver, slik at forurenset vann kan ledes både langt og med stor høydeforskjell.

Oljeutskilleren har integrerte støtteben som raskt sørger for at den alltid er i water. Utskilleren leies ut til brannvesen/IUA/Kommuner og bedrifter. Den leveres på stedet, klargjort for bruk, vi har døgnberedskap på å gi bistand også med utleie av utskilleren. Oljeutskilleren er SYREFAST, og kan benyttes som mellomlagringssted for inntil 8000 liter farlig gods.


Fordrøyningsbasseng.

Fordrøyningsbasseng på inntil 8000 liter den har fyllestusser av type Norlås1 og tømmestusser av valgfri type /Storz/Camlock/Norlås.

Utskilleren er designet for å kunne fungere som et fordrøyningsbasseng/vannreservoar. Den kan konstant fylles via 2 x 2" innganger med norlås koblinger (har overganger til Storz/Klo/Camlock). Samtidig kan det hentes ut via 2 x 2" stusser med valgfri stuss. Dette kan eksempelvis være praktisk ved skogbrann hvor det er langt til nærmeste åpne vannkilde.

Enheten har løfteører for å kunne bli løftet med helikopter (totalvekt uten vann 1450KG)


Varmtvann reservoar.

Med saneringsbilen, vil vi kunne lage varmt vann opptil 60 grader. Med enkle tiltak og varmekolber montert, vil vi kunne benytte tanken til oppbevaring og leveranse av vann opp til maks 60 grader. Svært praktisk ved en rekke hendelser, eksempelvis ha tilstrekkelig tilgang til varmtvann for å rense oljetilgriset fugl.


Konsulenttjenester.

Vi har til enhver tid tilgjengelig miljøfaglig spesialkompetanse innen geologi, miljøgeologi, hydrogeologi fra samarbeidende konsulentselskap . Disse varsles av vakthavende operative rådgiver.

Responsservice vil kunne tilby hele kjeden i en sanerings/opprydningsaksjon. Dette gjelder blant annet:

- Utarbeidelse av miljøsårbarhetsanalyse

- Tiltaksplanverk

- Søknad til myndigheter om godkjennelse av tiltaksplanverk.

- Overvåking av saneringsarbeidet.

- Overvåkning av forurensning for å forhindre utilsiktet spredning.

- Prøvetakning.

- Slutt dokumentasjon etter gjennomført saneringsaksjon.


Vi vil også kunne konsulteres ved spørsmål om operative tiltak.