Slukkemiddel helt uten klorider/PFAS/PFOS/AFFF

Micro-Blaze Out, er et slukkemiddel helt fritt for miljøskadelige tilsetninger. Kan benyttes på klasse A og B brann,  Produktet inneholder ingen klorete forbindelser eller andre PFOS/PFAS/AFFF forbindelser. Produktet kan benyttes i CAFS anlegg, Det også kan pre-mikses på tankbil eksempelvis ved skogbrann. Produktet er IKKE helse eller miljøskadelig, og har ubegrenset holdbarhet i originalemballasje eller i helt rene tanker på brannbil. Selges i beholdere 2, 19, 208 eller 1040 liter. Produktet er tilgjengelig i Norge for utprøving. Ta kontakt om dere ønsker å teste produktet.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Micro-Blaze Emergency Liquid Spill Controll

Produktet er svært egnet til å fjerne lukt forårsaket av hydrokarboner. Dette er typisk luktproblematikk som kloakk, alle typer olje m.m. Produktet kan med fordel benyttes der man har vanskeligheter med å komme til kilden. Produktet ble første gang benyttet i Norge tilbake i 2004, ved en massiv forurensning av et avløpsnett og renseanlegg. Ved bruk får man en umiddelbar virkning, og produktet sørger for at avgassing stanser umiddelbart. Produktet vil ikke skade renseprosessen i biologiske renseanlegg, snarere tvert i mot, det vil stimulere og forbedre renseprosessen. Man vil oppleve at man får mindre organisk slam, som en følge av bedre vekstvilkår for den bakterielle renseprosessen. Produktet vil også redusere fettansamling i rør og renseanlegg.

Oil Spill Eater II (OSE II)

OSE II er et biostimuleringsmiddel. Det har over 60,000 referanseprosjekter verden over. Produktet er godkjent i over 40 land, deriblant EU med Storbritannia, New Zealand m.fl.

OSE II bryter raskt ned oljehydrokarboner i alle typer vann, grunnvann og grunnforekomster. OSE II er også velegnet til å fjerne olje fra harde flater som asfalt m.m.

OSE II kan benyttes også ved andre typer forurensninger som inneholder hydrokarboner. Det har også vist gode resultater ved sanering av PFOS forurensninger.

For et rikholdig bibliotek med dokumentasjon og referanser se: www.osei.us

Hvordan virker OSE II ?

OSE II inneholder enzymer som spalter hydrokarbonene, i tillegg inneholder de næringsstoffer til de naturlige bakteriene som finnes i jord og vann der forurensningen har skjedd (derav kategorien som biostimuleringsprodukt).
Ved å gi den naturlige bakteriefloraen en "boost", går bakteriene til angrep på forurensningen. OSE II bryter den raskt ned, og etterlater seg ingen restprodukter foruten om vann og karbondioxyd. OSE II inneholder ingen giftige stoffer. Det skader verken det biologiske mangfoldet, eller på annen måte er skadelig for mennesker og dyr.


I motsetning til dispergeringsmidler, løfter OSE II oljen opp av vannfasen, hvor nedbrytningen av forurensningen skjer. OSE II kan med fordel benyttes på oljesøl i vann som er lenset inn med ikke absorberende lenser.

Hva er forskjellen på Bioremediering og Biostimulering

Bioremediering er en metode der man ved å tilsette produkt inneholdende bakterier, bryter ned hydrokarbon forurensningen. Dette er en metode som ofte blir benyttet. Imidlertid er det et stort MEN. Flere av brukerne har ikke tilstrekkelig kompetanse, og det gjøres ikke tilstrekkelig miljøkonsekvensutredning, før man benytter tilsatte bakterier. Skal man benytte bioremediering, må man ha en en tiltaksplan utarbeidet av et kompetent organ (konsulentselskap med tverrfaglige ressurser), det må søkes Miljødirektoratet, og det må etableres en beredskap for ikke ønskede hendelser. Bruker man middelet, galt kan dette få miljømessige konsekvenser for den naturlige bakterieflora.


Biostimulering.
Dette er en mer miljøvennlig metode. Man benytter et middel med enzymer som kutter opp hydrokarbonkjeden, og gjør hydrokarbonene tilgjengelig for den stedlige bakterieflora i vann, og grunn. På denne måten, bryter de naturlige mikroorganismene ned forurensningen.  OSE II inneholder næring (amylase) til stedlige mikroorganismer. Så mye som 90% av produktet er næringsstoffer til stedlig mikroorganisme. Dette gjør at disse raskt formerer seg og bryter ned hydrokarbonene. 


Ved å benytte biostimulering, får man ikke noe annet restavfall en vann og CO2.