Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

OSE II

OSE II har over 30,000 referanseprosjekter verden over. Produktet er definert som et bioremideringsprodukt, og er godkjent i over 40 land, deriblant EU med Storbritanina, New Zealand m.fl. 


OSE II bryter raskt ned oljehydrokarboner i alle typer vann, grunnvann og grunnforekomster. OSE II er også velegnet til å fjerne olje fra harde flater som asfalt m.m.

 OSE II kan benyttes også ved andre typer forurensninger som inneholder hydrokarboner. Det har også vist gode resultater ved sanering av PFOS forurensninger.


For et rikholdig bibliotek med dokumentasjon og referanser se: www.osei.us


Hvordan virker OSE II ?

OSE II inneholder enzymer som spalter hydrokarbonene, i tillegg inneholder de næringsstoffer til de naturlige bakteriene som finnes i jord og vann der forurensnigen har skjedd. Ved å gi den naturlige bakteriefloraen en "boost", går bakteriene til angrep på forurensningen. OSE II bryter den raskt ned, og etterlater seg ingen restprodukter foruten om vann og karbondioxyd. OSE II inneholder ingen giftige stoffer for hverken det biologiske mangfoldet, eller for mennesker og dyr.

 

I motsetning til dispergeringsmidler, løfter OSE II oljen opp av vannfasen, hvor nedbrtningen av forurensningen skjer. OSE III kan med fordel benyttes på oljesøl i vann som er lenset inn.


I Norge finnes ingen forhåndsgodkjente oljesaneringsprodukter. Skal man benytte et oljesaneringsprodukt skal det i hvert enkelt tilfelle søkes om tillatelse til bruk av produktet. Dette gjelder også i akuttfasen av utslipp. Midlertidig/begrenset godkjenning av bruk av saneringsprodukter, kan gis av lokal eller sentral forurensningsmyndighet.
Vi besørger nødvendig søknad til relevante miljømyndigheter, basert på tiltaksplanverk utarbeidet av fagmiljø. Ved akutte hendelser, vil vi søke relevant myndighet om tillatelse til å kunne benytte en begrenset mengde middel. OSE II selges kun sammen med operative tjenester. Dette for å forhindre gal bruk av produktet.

BioMaster Oljesanering.
Produktet har vært i bruk i Norge i over 10 år. Det var i sin tid et anbefalt produkt på den gang SFT sine hjemmesider. Produktet er spesielt egnet til å bli benyttet sammen med OSE II ved "In Situ" remideringer/saneringer, da BioMaster har en svært god evne til å løsne oljehydrokarboner fra tilgriset grunnmasse.
Våre utredende samarbeidspartnere og våre operative rådgivere har ved flere store saneringsaksjoner benyttet dette middelet.

Begge våre produkter benyttes kun etter at godkjenning foreligger fra miljømyndigheter. Likeledes vil all operativ bruk av begge produkter, involvere våre operative rådgivere.

Ingen av produktene vil selges uten at det foreligger godkjennelse av bruk.