Juni 2022

Vi i Miljødøgnvakten, som er et samarbeid mellom Premium Green Technologies Norway (PGTN) COWI og Dansk Miljørådgivning og Geoteknikk AS (DMR) har siden februar hatt en pågående Akuttforurensnings hendelse i Viken fylke. Hendelsen involverte samtlige aktører. Det var en sammensatt problemstilling, som Kystverkets beredskapsavdeling selv førte tilsyn med. Grunnen til den sammensatte problemstillingen var at det i perioden, var ikke mindre enn tre utslipp uavhengig hverandre. Stedet, et terminalområde med drift 24/7. Resipienten for forurensningen var stedets drikkevann, noe som gjorde at vi måtte både arbeide raskt, men også veloverveid slik at man ikke sendte forurensning nedover i vassdraget, og til drikkevannet. 

En av problemstillingene, var enorme mengder med slam i overvannsrørene. Forurensningsgraden av slammet varierte fra lettere forurenset, til det som klassifiseres som farlig gods. 
Med uvurderlige hjelp bistand fra samarbeidspartnere innen spyle og ADR-sugebil, kunne vi etter måneder med innsats endelig sette punktum for saneringsarbeidet tidlig i juni. Da var 80 tonn oljeholdig slam tatt opp, og flere hundretallsmeter med overvannsrør sanert.

Denne type oppdrag viser at det tverrfaglige samarbeidet mellom rådgivningsbransjen og utførende aktør som PGTN, er oppskriften til suksess.
 

Mars 2021

Vår mobile oljeutskiller med innebygde skimmere har selv i den kaldeste perioden av vinteren, med temperaturer ned mot -20 grader lokalt bestått testen. Med de innebygde varmeelementene, og frostsikre inn og utløpsslanger, har det oljeholdige vannet holdt en svært god driftstemperatur. Utskilleren har to skimmere, og vil være et svært effektivt hjelpemiddel ved opptak av olje fra vann, grunnvann og andre åpne vannkilder. Utskilleren har en rekke ekstra utstyr, som gjør det mulig og koble til opptaksskimmer flere opptakssteder samtidig og den har svært stor kapasitet, da man kan etablere re-pumping dersom innholdet av olje er for høyt for påslipp til kommunalt avløpsnett. Et eksempel på utskillerens effektivitet ved dette oppdraget var innholdet av oljeholdig vann inn i utskilleren +120 000 THC (totale hydrokarboner), mens det som ble sluppet på kommunalt utløp var i under 500 THC. Dette viser at den utskilleren som PGTN AS har fått bygget etter eget design virker ekstremt godt selv i svært streng kulde. Utskilleren leies ut med alt nødvendig utstyr, den er fastmontert på tilhenger som kan trekkes av personbil. Utskilleren er MEGET effektiv ved hendelser som medfører mye blueshine, da den sammen med en vakuum opptaksskimmer vil kunne etableres og effektivt trekke til seg blueshine. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. Videoen under viser tømming av olje fra utskilleren til separat tank, vi beklager bakgrunnslyd.

Desember 2020

Vi utplasserer mobil oljeutskiller i Indre Østfold (Viken). På oppdrag fra et forsikringsselskap benytter vi den selvkonstruerte utskilleren som er spesialkonstruert for akutte forurensninger. Utskilleren har to innebygde skimmere som skiller olje og vann slik at man slipper unødvendige kostnader til å deponere vann med bare litt olje i. Utskilleren har innebygde varmekilder, og vannet holder en konstant temperatur på rundt 15 grader. Alle tilførselslanger og utløpsslanger er selvfølgelig også frost sikret.


Mai 2020

Vi har stokket litt om på utstyret i våre saneringsenheter, og vil kunne gi bistand ved den varslede vårflommen.

Vi har stor pumpekapasitet, fra både bilenes egne pumper samt svært mange 230v/motorpumper. Alle våre pumper har norlås pumper samt at vi har overganger fra alt til alt. Vi kan frakte vannet langt og trykkforsterke underveis bilene (tidligere brannbiler har mye standard brannslanger). 6000v/"230V 1-fas og 3-fas. Avfuktere og vifter kan også medbringes.

For spørsmål, ta kontakt på 23 17 55 00.


Februar 2019

Utskiller skal ut på planlagt oppdrag i forbindelse med grunnforurensning av ikke ubetydelig mengde fyringsolje. Man estimerer oppstart i løpet av april måned.

Juni 2018.

Oljeutskilleren benyttet under oppdrag, og den viser at den har en helt optimal konstruksjon, de innebygde skimmerne svarte til forventningene, og det var et minimalt rengjøringsbehov etter bruk. Utskilleren er konstruert for raskt å kunne klargjøres da innhold kan tappen fra bunnventiler.


Mai 2018.

Vi har hentet den første oljeutskilleren spesielt laget for akutte forurensninger. Den er plassert på tilhenger, slik at den raskt kan flyttes til der det måtte være behov. Den nye utskilleren er konstruert av PGTN. Den inneholder to skimmere, slik at den hele tiden tømmer seg for utskilt olje. Oljen kan ledes til egnet beholdere/fat, alt ut fra mengden olje som skilles ut. Utskilleren har stor kapasitet, og alt nødvendig utstyr for å drifte den er til enhver tid med på hengeren. Utskilleren vil kunne være selvforsynt med nødvendig 230V strøm til pumper og varmeelementer.


April 2018

PGTN har fått oppdrag med å finne kilde, samt iverksette avbøtende tiltak ved en forurensning nær en miljøsårbar vannresipient på Østlandet (innenfor det nye Viken Asker/Røyken/Hurum). Oppdraget har så langt vist at man etter all sannsynlighet har flere ulike forurensninger. Vi har hentet inn geologisk bistand fra konsulentselskap. Det er iverksatt en ikke ubetydelig innsats for å finne kilde, samt sørge for at forurensningen ikke sprer seg. Vi benytter i denne sammenheng en spesialkonstruert mobil oljeutskiller. Det har tidligere vært industri på området.


Oktober 2017

Arbeidet med å bryte ned oljeforurensningen i Midt-Norge er påbegynt. PGTN har to saneringsenheter og 6 personer i arbeid. Den aktive saneringen forventes å ta 4 uker. Allerede etter noen dager kunne man se at man fikk effekt av produktet. Konsulentselskapet som overvåker aksjonen, forventer å se resultatet av "In situ" remedieringen våren 2018. Det totale utslippet var på omkring 80 000 liter, og skjedde over en lengre periode. Da forurensningen ble oppdaget utløste det en massiv aksjon i form av avbøtende tiltak. Lokalt brannvesen sammen med IUA, gjorde første innsatsen. Nå skal gjenværende olje i grunnen brytes ned der den ligger, med OSE II.


September 2017.

PGTN har fått Miljødirektoratets godkjennelse til å benytte inntil 2080 liter konsentrat av OSE II, til å bekjempe en oljeforurensning i Midt-Norge


Juni 2017

Arbeidet med å bryte ned oljeforurensningen på Østlandet har startet. Det er en svært komplisert aksjon hvor det er en rekke miljømessige hensyn å ta forbehold om. Sammen med Norges Geotekniske Institutt har det blitt utarbeidet et svært omfattende beredskapsplanverk. Beredskapsplanverket involverer blant annet lokalt brannvesen. Aksjonen antas å vare frem til sommeren 2018.

Man så raskt at det var effekt ved å benytte OSE II i arbeidet med å bryte ned oljen


Mai 2017.

PGTN har iverksatt sanering etter en grunnforurensning på Østlandet. Det er en kombinasjon av et forholdsvis fersk fyringsoljeutslipp med kjent skadevolder, og gammel grunnforurensning med ukjent kilde. Aksjonen involverer flere aktører og det er kommunen som overvåker arbeidet. Det gjennomføres i tillegg til oppsamling av olje, omfattende grunnundersøkelser.


Mars 2017.

Miljødirektoratet ga i februar 2017 Premium Green Technologies Norway AS (PGTN) tillatelse til å benytte inntil 4160 liter konsentrert OSE II til bruk på en "In situ" sanering av det som kan være som mye som 150 000 liter olje i grunnmassene.


Det skal benyttes 2% innblanding i vann som hentes fra lokal elv, noe som gir en total mengde ferdigblandet OSE II på omkring 203 000 liter. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Norges Geotekniske Institutt, sin avdeling for forurenset grunn.


Mars 2016

PGTN bistår etter overfylling av et diesellokomotiv. Det etableres i første omgang mobil oljeutskiller for å avbøte på eventuell forurensning av grunnvann.


November 2015.

PGTN bistår en graveentreprenør etter diesel søl på Østlandet. NGI bistår også.


Hva er OSE II.

Det er et bioremideringsprodukt laget av Oil Spil Eater Ineternational Corp, som har sin base i Texas. Produktet har så langt vært benyttet med 99% suksess i over 30 000 saneringsaksjoner world wide.


Produktet er et ikke kjemisk produkt, om utelukkende som spalter hydrokarbonene i svært korte kjeder, får så å gjøre dem tilgjengelige for den naturlige stedlige bakterieflora. Likeledes inneholder det næringsstoffer som øker forekomsten av stedlige bakterier, og følgelig stimulerer og øker deres evne til å bryte ned oljen. Det som blir igjen er CO2 og vann.


I tillegg til å bryte ned oljen, har OSE II den egenskapen at det det løsner olje som sitter fast i grunnmasser, og gjør oljen tilgjengelig for nedbryting eller opptak via mobile oljeutskiller anlegg.


Hvor er OSE II egnet til å bli benyttet

OSE II kan benyttes ved forurensninger i

- Grunnmasser.

- Grunnvann

- Åpne ferskvannskilder

- Salt og brakkvann

- Strandsone

- Avløpsnett

-m.m.

OSE II brukes KUN etter gitt tillatelse fra miljømyndighetene. PGTN har i disse dager en søknad om bruk av en begrenset mengde OSE II uten å søke spesielt i hvert enkelt tilfelle. Det søkes om bruk i gitte situasjoner, og under en del forhåndsdefinerte retningslinjer.


I tilfeller hvor man har kontroll på eventuell avrenning fra et forurenset sted, vil OSE II være SVÆRT gunstig å benytte i akuttfasen av en forurensning. Det vil kunne spare tid, og ikke minst har det en stor økonomisk gevinst.


OSE II er ikke brannfarlig, og kan benyttes som slukkemiddel ved klasse A- branner.

PGTN vil sette som krav at de involvert/utførende ved all bruk av OSE II, dette for å hindre uautorisert bruk.


Kort om prosjektet.

Det er gjennomført en prøvesanering, som ga svært oppløftende resultat. Med bakgrunn i den vellykkede prøvesanering, utarbeidet PGTN en søknad til Miljødirektoratet, med bakgrunn i den tiltaksplan NGI hadde utarbeidet. Bakgrunn for at PGTN var søker om å benytte OSE II, er at PGTN har den nødvendige kunnskap, og de riktige ressursene for å gjennomføre en såpass kompleks "In Situ" remidering.


Vi har et nært samarbeid med produsent, som selv tok turen for å befare område. Likeledes har vårt nøkkelpersonell gjennom svært mange år, gjennomført en rekke vellykkede saneringsaksjoner (som representant for andre selskaper), i samarbeid med konsulentselskaper.


Det finnes i dette prosjektet ingen andre alternative saneringsmetoder, hverken mekaniske eller andre kjente metoder. Dessuten har det en stor kostnytte fordel å bryte ned oljen der den ligger, fremfor å fjerne masse, deponere den og så fylle på med rene masser.


Hvordan gjennomføres saneringen

Det er på forhånd gjort et grundig utredningsarbeid av NGI, med løsningsforslag fra våre operative rådgivere. Før tiltaket iverksettes, utarbeider PGTN med bistand fra NGI et BEREDSKAPSPLANVERK, basert på føringer fra Miljødirektoratet.


Planverket, tar høyde for "Worst case scenario"! Hvorfor, fordi om det skulle hende er vi forberedt, har forhåndsdefinerte planverk og vi har informert lokalt brannvesen som er vertsbrannvesen for stedlig IUA, om aksjonen og potensielt skadepotensialet om ting går riktig galt.

Vi er trygge på at det ikke gjør det, men vi er midt i et miljøsårbarhetsområde, slik at vi vil være klare om noe skulle skje.

Fra lokal elv, som ligger omlag 20 høydemeter under der hvor den aktive saneringene skal gjennomføres, etablerer vi en pumpelinje, med trykkforsterkningspumper som forsyner vår saneringsbil med friskt oksygen og bakterieholdig vann.

Fra saneringsbilen, etableres en varmesløyfe, slik at vi kan varme opp vannet til omlag 25 grader, før man ved hjelp av ejektor tilsetter OSE II og lar blandingen av vann og OSE II gå til de etablerte Infiltrasjonsbrønnene.


Skulle det være spørsmål vedrørende bruk av OSE II, ber vi dem ta kontakt med oss.


April 2016.

Vi har begynt nedbrytning av spillolje ved en større forurensning på Østlandet. Det skal benyttes to ulike produkter, som har ulike virkemåter. BioMaster oljesanering og OSE II (Oil Spill Eater II).

Disse produktene utfyller hverandre svært godt.


OSE II

Produktet inneholder Enzymer som raskt spalter hydrokarbonene, og gjør oljen ikke giftig. Den inneholder så næringsstoffer, som stimulerer den naturlige bakterieflora i grunn, grunnvann og vannforekomster. Dette gjør at stedlige bakterier vil raskt bryte ned oljen. Produktet er benyttet i over 30 000 oljevernaksjoner verden over (se www.osei.us). Produktet er Amerikansk produsert, og PGTN har eksklusive distribusjons rettigheter for landene Norge, Sverige m.fl.


Mai 2016

BioMaster viser igjen at det er et svært effektivt middel. Det har medført en betydelig utdrivelse av olje fra ovennevnte aksjon. Aksjonen vil fortsette utover sommeren.


August 2016.

Premium Green Technologies Norway skal delta på Nordrocs konferansen i Helsinki i september som utstiller. Nordrocs er en internasjonal konferanse om grunnforurensning og remidering. Produsenten for OSE II har også meldt sin ankomst sammen med oss.

September 2016

PGTN deltok på kongressen Nordrocs i Helsinki i begynnelsen av måneden. Dette er et skandinavisk samarbeidsprosjekt, hvor forurenset grunn er i fokus. Kongressen samlet omlag 200 miljørådgivere fra en rekke europeiske land, samt delegater fra Japan og USA. Vi hadde en stand, hvor vi hadde svært godt besøk. Sammen med oss var oppfinner, og CEO/President for Oil Spill Eater International Corp (OSEI), Steven Pedigo.

Pedigo holdt et innlegg som ble arrangert ved siden av konferansen, og vi fikk i etterkant svært gode tilbakemeldinger fra de som overvar innlegget.